Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Ivo  ODEHNAL

* 4. 4. 1936, Valašské Klobouky  
 
 
Básník, autor veršů pro děti
 Pochází z rodiny soudního úředníka. Studoval reálné gymnázium (změněné na jedenáctiletou střední školu) ve Valašských Kloboukách (maturita 1954) a dva semestry (1954–1955) na Agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně. Několik měsíců pracoval jako inspektor státních příjmů finančního odboru ONV. Po prezenční vojenské službě (1955–1957) se přihlásil na FF UJEP v Brně, studia filozofie a dějepisu ukončil roku 1962 diplomovou prací Kritika voluntarismu a marxistické pojetí vůle; PhDr. 1968 prací Pojem vůle jako výraz aktivního vztahu člověka ke světu. V 70. letech studoval jako třetí obor češtinu. V letech 1962–1969 byl odborným asistentem na katedře filozofie Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně (1965–1968 externě i na FF UJEP), 1969–1970 vědeckým pracovníkem při rektorátu téže školy. V letech 1970–1979 učil na Učňovské škole oděvní v Brně. V letech 1979–1989 ředitelem nakladatelství Blok; v roce 1990 na tuto funkci rezignoval, nadále však působil jako nakladatelský redaktor. Po roce 1989 přechodně učil filozofii na Vysoké škole zemědělské v Brně a na Ústavu společenských věd VUT. V 90. letech vedl brněnskou pobočku nakladatelství Fortuna Print. V roce 1999 odešel do důchodu. Pro nakladatelství Junior (Říčany u Prahy) připravuje adaptace básnických knížek pro děti a leporel.
 Debutoval 1961 v Červeném květu (Ostrava), dále přispíval zejména do novin a časopisů: univerzitní noviny U, Dokořán, Universitas, Rovnost, Plamen, Host do domu, Sešity pro mladou literaturu, Literární noviny, Kultura, Kulturní tvorba, Slovenské pohľady, Romboid (oba Bratislava), Tvorba, Svět práce, Svobodné slovo, Literární měsíčník, Lidová demokracie, ROK, Host, Tvar, Literární noviny, Psí víno, Haló noviny aj. – Spolupracoval s Čs. rozhlasem a Čs. televizí (publicistické scénáře). Jeho verše byly mj. realizovány v pražském divadle Rubín a poetické vinárně Viola. – Užívá šifer: Od, od.
 Odehnalova básnická tvorba svou poetikou navazuje na halasovskou tradici veršové úspornosti, tematikou, obrazností i básnickým výrazem je pak úzce spjata s rodným Valašskem, jež má v autorových verších až mytickou podobu a jehož ryzost tvoří stálý konfrontační horizont s hodnotami velkoměsta. Rodný kraj je zpřítomňován jak vzpomínkami na dětství, rodiče a příbuzné, tak prožitkem války, jímž bylo toto dětství hluboce zasaženo (Kvetoucí oheň, cyklus Ploštinské pašije ve sbírce Hadí paměť a další básně). Citový vztah k Valašsku se projevuje i četnými přírodními motivy, básníkovým neustálým hledáním nových výrazů, jimiž by evokoval přírodní krásy rodného kraje. Folklorní vyhraněnost prostředí ovlivnila také Odehnalův slovník (nářeční výrazy) a jeho metaforiku, často využívající odkazů na zvyky a tradice (např. valašský zbojník symbolizuje protiněmecký odpor). V lidové slovesnosti má kořeny také Odehnalova baladičnost, jíž do jeho poezie vstupuje především protiválečný patos (Nedílné hory, Balada o Marii). Určitá proměna Odehnalovy poetiky, odklon od krajové rázovitosti k obecnějším obzorům, je patrná v tvorbě druhé poloviny osmdesátých let a let devadesátých (Zamilovaný Descartes, Pohanský hlad, Bolehlav pro Sokrata); prohlubující se reflexivita veršů rozšiřuje obzor básníkova světa, v němž zesilují filozoficko-meditativní tóny jako výraz zesílené účasti ve společenském dění. Po roce 2000 se Odehnal vrací ke svým původním tvůrčím východiskům, významnou roli v jeho tvorbě opět hraje přírodní lyrika a tematizace vztahu k rodnému kraji (Luna nad mlatem, Ohořelec). Zvláštní postavení v rámci Odehnalovy novější tvorby má sbírka Černý albatros, v níž dominuje téma železnic a reflexe vztahu člověka a techniky.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Hladné pusté (BB 1970); Hadí paměť (BB 1971); Vábidla (BB 1975); Kvetoucí oheň (BB 1975); Tiché bubnování (BB 1977); Nedílné hory (BB 1978); Domovské právo (BB 1979); Píseň o velkomoravské náušnici (B 1980); Srdce o dvou kůrkách (BB 1982); Křísení jisker (BB 1983); Rozpustilá písmenka (leporelo, 1983); Zamilovaný Descartes (BB 1987); Pohanský hlad (BB 1988); Balada o Marii (B 1988); Věž laskavého větru (BB 1989); Bolehlav pro Sokrata (B 1997); Luna nad mlatem (BB 2002); Černý albatros (B 2006); Ohořelec (BB 2006); Brněnská pasáž (BB 2009); Šaman z kančích hor pouští žílou motýlům paměti (BB 2013); Kozí balet (BB-LD 2016); Píseň o velkomoravské náušnici (BB 2016, vč. překladu do makedonštiny); Úklid neklidu Neklid úklidu (BB 2018).
Výbory: Oko za oko, zpěv za zpěv (1986, ed. J. Pavelka); Babylon lásky (2005, obsahuje též básně dosud netištěné); Kniževno žezlo (2011, makedonsky); Hnízdo srdce (2017).
Adaptace básnických knih pro děti a leporel: Kouzlo vánoc (Bratislava 1994); Z. Füzesi: Básničky pro nejmenší (Praha 1997); Anička na statku (1998); Bobík hledá kamaráda (1998); J. C. Grund: Čtení pro sladké snění (1998); Kamarádi ze dvora (1998); Kamarádi z lesa (1998); Mezi zvířátky (1998); M. Stolarczykowá: Veršíčky pro šikovné jazýčky (Bratislava 1998); Z pohádky do pohádky (1999); Pojďte, děti, dovíte se, co všchno se děje v lese (2000); Kykyryký – ze dvora, co všechno tu krákotá? (2000); Barevná abeceda (BB pro děti, 2001); Pejsek Dan (2001); Koník Toník (2001); Kačer Čvachta (2001); Veselí kamarádi (2002); Náš les (2004); Náš dvůr (2004); Barevná abeceda se zvířátky (2007) aj.
Ostatní práce: Úvod do filozofie člověka (skripta, 2002).
Překlad: J.-Y. Cousteau: Tajemství mořských hlubin (1995, s K. Sidorovou).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Tvář (1963); Rosný bod. Památník Petra Bezruče (1964); Básnický almanach (1974); Vzrušeným dechem (1975); Tanky a šeřík (1975); Tobě, Ostravo (1978); Ty, která mládneš v nás den ze dne (1981); Zrcadla lásky (1982); Vesnjana Vltava (Kijiv 1982); Sovremena poezija na Čechoslovačka (Struga 1983); Kupte si štěstí v bazaru (1983); Sklizeň světla (1983); Žít v míru (1983); A hory nemlčely (1984); Hlas srdce (1984); Nachový plamen (1984); Zbraň poezie (1985); Jarní zpěv (1985); Dvojhlas (1985); Letopis (1985); Čas Č. (1985); Ze studní hlubokých (1986); Jak lomikámen v dešti (1987); Lásky a nelásky (1998); Slavík nezpívá špatně (1998); Kulturní toulky Valašskem (2001); Před branami noci (2004); Co si myslí andělíček (2004); Báseň mého srdce (2005); Epigram (2006); Jizvy na svých místech (2006); Chlévská lyrika (2010); Pastýři noci (2014); Rybáři odlivu (2015); Brno v náruči Moravy (2015); Řezbáři stínů (2016); Duše plné slov (2017); Řeka úsvitu (2017); Kořeny Korene (2018).
Uspořádal, vydal a redigoval
: Znamení krajiny (1973, s J. Uhrem, též přispěl); Žeň Strážnice Marušky Kudeříkové (výbory, 1979, 1982, 1984, 1986, s O. Řídkým); Máš křídla, leť (tvorba mladých autorů, 1989); F. C. Haddock: Síla a moc vůle (1996).

LITERATURA

Bibliografie: O. Fiala: Básníkovo tiché bubnování, in I. O.: Černý albatros (2006).
Studie a články: F. Valouch: Hranice lyrické vlohy, LM 1981, č. 3; J. Pavelka: doslov, in Srdce o dvou kůrkách (1982); N. Sieglová: Láskou k Moravě zajatý, LM 1986, č. 4; J. Pavelka: doslov, in Oko za oko, zpěv za zpěv (1986); J. Pavelka: doslov, in Pohanský hlad (1988).
Recenze: Hadí paměť: (rsk) (M. Borský), Práce 19. 5. 1971 * Kvetoucí oheň: P. Fejfuša, Romboid (Bratislava) 1975, č. 10 * Vábidla: B. Kopic, LM 1975, č. 9; M. B. (= M. Blahynka), Tvorba 1976, č. 2 * Tiché bubnování: M. Blahynka, Rovnost 19. 9. 1978; E. Frantinová, Tvorba 1979, č. 3; J. Pavelka, Universitas 1979, č. 2; F. Valouch, LM 1981, č. 3 * Nedílné hory: Š. Vlašín, RP 27. 7. 1979; F. Valouch, LM 1981, č. 3 * Domovské právo: M. Blahynka, Rovnost 13. 12. 1979; V. Jelínek, Tvorba 1979, č. 29; B. Kopic, LM 1979, č. 8 * Píseň o velkomoravské náušnici: J. Pavelka, Brněnský večerník 5. 8. 1980; F. Valouch, LM 1981, č. 3 * Srdce o dvou kůrkách: V. Heger, Rovnost 28. 7. 1982; V. Křivánek, Tvorba 1982, č. 43, příloha Kmen; F. Valouch, LM 1983, č. 1 * Křísení jisker: (vln) (V. Novotný), Brněnský večerník 6. 7. 1983; M. Blahynka, Rovnost 30. 8. 1983 * Oko za oko, zpěv za zpěv: M. Blahynka, Rovnost 24. 6. 1986; Z. Vybíral, Brněnský večerník 26. 6. 1986; Z. Heřman, Tvorba 1986, č. 33, příloha Kmen * Zamilovaný Descartes: J. Kříž, Rovnost 12. 1. 1988; O. Rafaj, LM 1987, č. 9; V. Píša, Tvorba 1988, č. 1; J. Trávníček, Duha 1988, č. 2 * Pohanský hlad: Z. Kožmín, Brněnský večerník 5. 9. 1988; J. Holoubek, Kmen 1989, č. 1; J. Nejedlá, LM 1989, č. 3 * Balada o Marii: M. Blahynka, RP 12. 12. 1988; L. Soldán, Brněnský večerník 15. 12. 1988; V. Heger, LM 1989, č. 6; J. Holoubek, Kmen 1989, č. 1 * Věž laskavého větru: Z. Kožmín, Brněnský večerník 13. 6. 1989; J. Trávníček, Rovnost 29. 6. 1989; A. Blažejovská, Kmen 1989, č. 20 * Bolehlav pro Sokrata: I. Pospíšil, Rovnost 10. 4. 1997; A. Mikulášek, Haló noviny 17. 6. 1997; Š. Vlašín, Obrys-Kmen 1997, č. 6; Basil (L. Soldán), Kam v Brně 1997, č. 11, příl. Kam * Luna nad mlatem: B. Hlaváček, Rovnost 25. 1. 2003, Basil (L. Soldán), Kam v Brně 2003, č. 4, příl. Kam; A. Mikulášek, Obrys-Kmen 2003, č. 12; I. Pospíšil, Kam v Brně 2003, č. 5, příl. Kam; Š. Vlašín, Zpravodaj Výboru národní kultury 2003, č. 1 * Babylon lásky: Z. Fišer, Host 2006, č. 2; I. Pospíšil, Kam v Brně 2006, č. 2, příl. Kam; Š. Vlašín, Obrys-Kmen 2006, č. 1 * Ohořelec: -blh- (M. Blahynka), Naše pravda 2006, č. 38; L. Soldán, Kam v Brně 2006, č. 11, příl. Kam; J. Trávníček, Host 2007, č. 3 * Brněnská pasáž: I. Pospíšil, Kam v Brně 2010, č. 7/8, příl. Kam * Šaman z kančích hor pouští žílou motýlům paměti: B. Hlaváček, Rovnost 3. 1. 2014; I. Pospíšil, Host 2014, č. 2 * Kozí balet: I. Pospíšil, Slovenské pohľady 2019, č. 3 (též o sbírce Píseň o velkomoravské náušnici a výboru Hnízdo srdce)* Úklid neklidu Neklid úklidu: M. Blahynka, Haló noviny 6. 3. 2019, příl. LUK č. 10; I. Pospíšil, Slovenské pohľady 2019, č. 7/8.
Rozhovory: J. Walterová, Brněnský večerník 29. 6. 1979; J. P. Kříž, Kulturní práce 1987, č. 14; J. Souchop, Duha 1988, č. 2; K. Vůjtek, Kulturní měsíčník 1988, č. 10; M. Mikulcová, Naše pravda 1999, č. 14; M. Černík, Obrys-Kmen 2002, č. 14; M. Mikulcová, Naše pravda 2006, č. 14; V. Stibor, Český dialog 2011, jaro; J. Trávníček in Knihy a jejich lidé (2013).
K životním jubileím: B. Hlaváček, Rovnost 6. 4. 2011; red, Host 2016, č. 4.

Autor hesla: Jaroslav Med (1998); Karel Piorecký (2008)
Aktualizace hesla: 7. 1. 2020 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu