Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Josef GALÍK

* 21. 10. 1932, Racková (u Zlína) 
† 3. 11. 1999, Zlín 
 
Literární historik a kritik, prozaik
 Vyučil se pletařem na pletařské škole n. p. Svit Zlín (1949–1951). Maturita získaná v roce 1952 ve Státním kurzu pro přípravu pracujících na vysoké školy v Mariánských Lázních mu umožnila studovat češtinu a ruštinu na FF UP v Olomouci (diplomová práce Josef Hora, 1957), kde byl žákem Oldřicha Králíka. Titul PhDr. získal roku 1969 doplněnou diplomovou prací s titulem Básnický vývoj Josefa Hory, CSc. prací Vladislav Vančura (též v roce 1969). V letech 1957–1963 učil na středních školách v Hradci Králové, v Rychnově nad Kněžnou a ve Zlíně. Od roku 1963 působil jako odborný asistent a od roku 1991 jako docent na katedře bohemistiky a slavistiky FF UP v Olomouci (habilitační práce Studie o české próze dvacátého století). – Syn Pavel (*1961) je novinář a člen autorského okruhu básnického Almanachu Vítrholc.
 Debutoval roku 1956 verši ve sborníku Poezie mladé Hané. V sedmdesátých a osmdesátých letech tiskl recenze a odborné studie v ostravském Kulturním měsíčníku a v šumperském sborníku Severní Morava. Dále publikoval v časopisech a novinách: Kulturní tvorba, Štafeta, Literární měsíčník, Česká literatura, Nová svoboda (Ostrava), Naše pravda (Ostrava), Stráž lidu (Olomouc), Acta Universitatis Palackianae Olomucensis aj. Některé beletristické práce dosud zůstávají v rukopisu.
 Jako literární historik a kritik se Galík monograficky zabýval prózou historickou (studie o Vladislavu Vančurovi) a sledoval její metaforizaci a symbolizaci jakožto výrazy jinotajnosti. Soustavně se však věnoval především novější české literatuře. Tvorbu Neffovu, Weilovu, Körnerovu aj. interpretoval v časopisecky otištěných studiích z hlediska komunikace mezi autorem a čtenářem, chápaje přitom dílo jako výraz umělcova pojetí světa. Dějiny české literatury po roce 1945, v nichž akcentoval nikoliv interpretaci díla, nýbrž úplnost faktografickou a biografickou, zpracoval rovněž ve vysokoškolských skriptech. Sepětí estetického a etického aspektu literatury se projevovalo i v Galíkově recenzní činnosti.
Pro Galíkův literární styl je typické spojení analytické reflexe s lyrizujícím ornamentem. Jeho prózy se zabývají psychologií a osobní morálkou lidí, kteří jsou konfrontováni se složitou společenskou a politickou situací. Zobrazují střet názorové rozhodnosti, přímočarosti a také neohroženosti s pohodlným kompromisnictvím a ústupností, zásadní konflikt člověka volícího mezi pravdou a vnější úspěšností, mezi ideálem a realitou. V tom se odráží autorova skepse vůči dějinnému vývoji či odpor k jednostrannému způsobu myšlení, kterým bývají nadány postavy jeho děl. V próze Zkouška před termínem má uvedený konflikt povahu generačního sporu inspirovaného vysokoškolským prostředím a je časově situován do období krátce po roce 1968. Hrdina historické prózy Soud i odpuštění, potýkající se s nadčasovým problémem sebeidentifikace, žije naopak v době ostrého zápasu reformace a protireformace. V touze po bezstarostném životě se i za cenu morální prohry a lidského ponížení přimkne k vítězné protireformační straně. Historický román Čekání na konec tmy líčí osudy bratrů Gordysových, řezbářů, z nichž každý po svém naplňuje svůj osud ve střetu s dějinnými událostmi konce 18. století. Román je napsán jako alegorie společensko-politické situace konce osmdesátých let 20. století; odtud i jeho titul (původně Šibeničníci) či Epilog datovaný příznačně 21. srpnem 1989. Pro řadu zjevných paralel mezi jednáním zástupců (románové) katolické církve a (historické) komunistické moci nemohl být román v době svého vzniku publikován; další překážkou byla skutečnost, že postavy katolických hodnostářů byly inspirovány reálnými představiteli olomouckého univerzitního prostředí konce osmdesátých let.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Tři studie o V. Vančurovi (1970, + A. Hájková + A. Závodský); Zkouška před termínem (P 1975); Česká literatura po roce 1945 1, 2 (skripta, 2. část s podtit. 1969–1983, 1985; dopl. s podtit. 1969–1988, 1989; 1. část s podtit. 1945–1969, 1987; dopl. 1991); Soud i odpuštění. Moravská epizoda (P 1987); Čekání na konec tmy (R 2012).
Účast v týmových pracích: Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu. Informatorium pro učitele, studenty i laiky (1991); Panorama české literatury. Literární dějiny od počátků do současnosti (1994, rozšíř. vyd. 2015).
Ostatní práce: Racková (kniha o obci, 1997, autor textů).
Příspěvky ve sbornících: Poesie mladé Hané (BB 1957); K demokratické literární publicistice 1918–1945 (VO 1966; 1967); Bezručiana (AUPO, supl. 12, 1967); Studia Bohemica I (1975); O socialistickém realismu (VO 1973; 1976); Tradice české meziválečné marxistické kritiky a budování socialismu v Československu (VO 1975; 1978); Pocta Františku Palackému (VO 1976, 1979); Sborník z mezinárodní literárněvědné konference Bezručova Opava 1978 (1980); Sborník jazykovědných a literárněvědných prací (1981); Pocta Josefu Dobrovskému (VO 1978, 1982); Studia Bohemica II (1982); Studia Bohemica III (1984); Studia Bohemica IV (1987); Severní Morava, sv. 53 (1987); Slavica Olomucensia VI (1987); Karel Čapek 1988 (AUC. Philologica. Slavica Pragensia, sv. 4/5, sv. 33, 1989); Studia Bohemica V (1989); Česká historická próza (1945–1985) (BO 1986, 1990); Slavica VII (1990); Studia Bohemica VI (1992); Literatura a komerce (skripta, 1994); Edvard Valenta (1996); Studia Bohemica VII (1996); Badatelská metoda Oldřicha Králíka v kontextu soudobé literární vědy (1998).
Uspořádal, vydal a redigoval: Sborník jazykovědných a literárních prací (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, řada Philologica, sv. 26, 1981); Únor 1948 a česká literatura. Malá bibliografie na pomoc maturantům (rozmnož. 1988, též ed.); Česká literatura 20. století. Antologie textů (1991).

LITERATURA

Studie a články: J. Schneider: Vážený pane Bauere..., Tvar 1997, č. 4; L. Pavera: Český univerzitní román: absentující?, Alternativa Plus 1999, č. 1–2; B. Kolář: Josef Galík – literární historik, kritik i spisovatel, in Z paměti literární Olomouce 2 (2006); L. Machala: Josef Galík – prozaik, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philologica 91, Studia Bohemica X (2007); J. Urbanec in Laskavé medailony (2007); M. Lukáš: Románové dílo Josefa Galíka, doslov in J. G., Čekání na konec tmy (2012).
Recenze: Tři studie o V. Vančurovi: J. Träger, SvSl 21. 1. 1971; M. Blahynka, ČL 1972, č. 1; J. Pavlíček, Slezský sborník 1972, č. 1 * Zkouška před termínem: J. Svoboda, Ostravský večerník 6. 4. 1976 (též in J. S., Ve stopách tvorby, 1986); J. Svoboda, Ostravský kulturní měsíčník 1976, č. 2 ; S. Juga, Učitelské noviny 1978, č. 10 * Soud i odpuštění: Š. Vlašín, Kulturní práce 1988, č. 5; M. Blahynka, Nová svoboda 21. 1. 1988; V. Kostřica, Práce 22. 6. 1988; B. Dokoupil, Tvorba 1988, č. 7; L. Soldán, Kmen 1988, č. 9; J. Svoboda, Kulturní měsíčník 1988, č. 9; ko (= V. Kostřica), LD 12. 1. 1989 * Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu: V. Novotný, NK 1991, č. 50; T. Kubíček, Duha 1992, č. 2; B. Jirásek, Minulostí Západočeského kraje 1993, s. 414 * Panorama české literatury: J. Janáčková, ČL 1994, č. 6 * Čekání na konec tmy: V. Novotný, ČJL 2013/14, č. 1.
Rozhovory: L. Petr, Ostravský večerník 9. 2. 1976; K. Vůjtek, Kulturní měsíčník 1988, č. 1; B. Kolář, Hanácké noviny 21. 10. 1997.
K životním jubileím: J. Svoboda, Ostravský kulturní měsíčník 1982, č. 12; A. Štěrbová, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philologica 65, Studia Bohemica VI (1992).
Nekrology: J. Schneider, Tvar 1999, č. 20; B. Kolář, Hanácký a Středomoravský den 8. 11. 1999; L. Machala, ČL 2000, č. 3; L. Machala, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philologica sv. 72, Studia Bohemica VIII (2000).

Autor hesla: Blanka Svadbová (1995); Lubomír Machala (2006); Martin Lukáš (2019)
Aktualizace hesla: 10. 12. 2019 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 10. 12. 2019 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu