Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jan  LEHÁR

* 23. 1. 1949, Zábřeh (na Moravě) 
 
Literární historik, lexikograf a editor
 Narodil se v rodině úředníka. Po maturitě na SVVŠ v rodišti (1967) vystudoval francouzštinu a češtinu na FF UP v Olomouci (1967–1972; z toho v letech 1969–1971 čtyři semestry na FF UK); absolvoval diplomovou prací La poésie lyrique de la génération littéraire d’Agrippa d’Aubigné et son monde imagé. Titul PhDr. získal roku 1973 prací Symbolika v lyrické poezii básnické generace Agrippy d’Aubigné. V letech 1972–1974 byl zaměstnán jako odborný pracovník v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě. Po přestěhování do Prahy byl odbytově propagačním referentem v nakladatelství Academia (1974–1976) a redaktorem v nakladatelství Odeon (1976–1990). Od roku 1990 byl vědeckým pracovníkem oddělení literární historie a lexikografie Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, resp. Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Docentem starší české literatury se stal na FF UP v Olomouci v roce 1991 habilitační prací Česká středověká lyrika; titul CSc. mu byl udělen roku 1992 na základě práce Nejstarší česká epika. Od roku 1991 externě přednášel dějiny staré české literatury na FF UK; jako hostující profesor přednášel v roce 1999 na univerzitě v Udine a Padově.
 

Publikoval od roku 1971, a to téměř výhradně v odborných periodikách. Zpočátku přispíval především do Slova a slovesnosti, dlouhodobě své studie publikoval v Listech filologických, v České literatuře a v dalších periodikách (Acta Comeniana, Časopis pro moderní filologii, Slavia, Strahovská knihovna, Studia Comeniana a historica), v předlistopadovém období také recenze v Nových knihách. V časopise Slovo a smysl (č. 4/2005, zde) vyšel text jeho přednášky Co dal Roman Jakobson české medievistice, proslovené na univerzitě v Udine v roce 1999 (knižně it.+čes. Udine 2003). Vypracoval řadu hesel pro druhý díl Lexikonu české literatury, od třetího dílu se stal členem jeho redakce. Přispěl do strojopisného sborníku k sedmdesátinám Rudolfa Havla (1981; též spolueditor). – Spolu s Vladimírem Justlem sestavil zvukovou antologii Čtveročasí básnictví českého I–IV (1981–1982); doprovodný text byl znovu uveřejněn na online E*foru Institutu pro studium literatury (zde). Dlouhodobě používal šifry jl.

 

Na počátku své literárněvědné činnosti Lehár rozděloval svůj zájem mezi českou a francouzskou literaturu. Záhy se však specializoval na českou medievalistiku, přičemž stále přítomnou součástí systematicky rozvíjeného výzkumu nejranějšího období české epiky a lyriky učinil komparatistický zřetel. Po jednotlivých průpravných studiích, psaných a publikovaných od poloviny sedmdesátých let, shrnul výsledky dosavadního bádání v knize Nejstarší česká epika (věnované Dalimilově kronice, Alexandreidě a prvním legendám) a v rozsáhlé předmluvě k vlastní edici Česká středověká lyrika (zahrnující českou lyrickou poezii od prvopočátků po husitskou dobu). K výkladu středověké tvorby Lehár přistupoval mnohostranně: se znalostmi souvislostí společensko-historických, filozofických, kulturologických a literárněhistorických, jakož i se znalostí novodobých teorií literatury a metod rozboru slovesného díla (ruský formalismus, strukturalismus, a zejména němečtí romanisté Leo Spitzer, Erich Auerbach aj.). Od konkrétních analýz mířil k zobecňující představě o zrodu české literatury, zároveň však přispíval k poznání poetiky epického i lyrického žánru v jeho dimenzích historických a nadčasových. Ve výboru Studie o sémantizaci formy, obsahujícím vedle starších prací i tři studie dosud nepublikované, resumoval své dlouhodobé sledování titulního problému v různých obměnách a v rámci různorodého materiálu, tj. nejen v dílech starší české literatury, ale i ve vybraných prozaických a básnických textech 19. a 20. století.

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Nejstarší česká epika (studie, 1983); Česká literatura 1. Od počátků do raného obrození (učebnice, 1997, s A. Stichem; poté v souboru Česká literatura od počátků k dnešku, 1998, s A. Stichem, J. Janáčkovou a J. Holým; 2. dopl. vyd. 2004); La letteratura ceca medievale: definizione concettuale e struttura evolutiva; Il contributo di Roman Jakobson alla medievistica ceca / Česká středověká literatura; Co dal Roman Jakobson české medievalistice (dvě přednášky, Udine 2003; do it. přel. A. Cosentino); Studie o sémantizaci formy (výbor, 2005).
Překlad: Život svaté Kateřiny (doslovný překlad, 1983, 1999).
Účast v týmové práci: Lexikon české literatury 2/1 a 2/2 (1993), 3/1 a 3/2 (2000), 4/1 a 4/2 (2008).
Uspořádal a vydal: G. de Machaut: Mé srdce pokorné (1977); J. Glazarová: Advent (1979); J. Pechar – P. Ulrich: Programy české architektury (1981); K. Světlá – P. Biliánová – B. Obdržálková: Růže z pražských trhů (1981, s J. Pelánem); J. John: Výbušný zlotvor (1983); A. Škarka: Půl tisíciletí českého písemnictví (1986; též přísp.); Česká středověká lyrika (1990; též přísp.); Čítanka české literatury 1. Od počátku do raného obrození (1997, s A. Stichem; poté pod tit. Kniha textů: Česká literatura od počátků k dnešku 1. Od počátků do raného obrození, 2000); J. Opelík: Milované řemeslo (výbor studií, s J. Pelikánovou); Spor duše s tělem. O nebezpečném času smrtí (2002; revize původního vydání Romana Jakobsona a Stanislava Petíry /1927/, s J. Pelikánovou).
Příspěvky ve sbornících: Směřování: pohled do badatelské a literární dílny Amedea Molnára... (1983); Badatelská metoda Oldřicha Králíka v kontextu soudobé literární vědy (1998); Tschechisches Barock: Sprache, Literatur, Kultur = České baroko: jazyk, literatura, kultura (Frankfurt am Main 1999); Septuaginta Paolo Spunar oblata (70 + 2) (2000).

LITERATURA

Bibliografie: L. Merhaut: Bibliografie Jana Lehára, ČL 2005, č. 2, též in J. Léhar: Studie o sémantizaci formy (2005); v aktualizované podobě (do r. 2008) zde.
Recenze: Nejstarší česká epika: V. Vodák, LD 12. 8. 1983; P. Čornej, SvSl 5. 5. 1984; E. Petrů, LF 1984, č. 3; V. Bok, Jihočeský sborník historický 1984, č. 1; P. Trost, Wiener slawistisches Jahrbuch 1985, Band 31; J. Kolár, ČL 1985, č. 5 * Česká středověká lyrika (ed.): M. Petříček, NK 1991, č. 30/31; A. Stich, LitN 1991, č. 25; K. Neradová, Souvislosti 1991, č. 3; Z. Uhlíř, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 1991, sv. 8, 1991; J. Vintr, Wiener slawistisches Jahrbuch 1991, Band 37; J. Kolár, ČL 1992, č. 1; O. Baginová, Slovenká literatúra (Bratislava) 1992, č. 3; B. Kopičková, Mediaevalia Historica Bohemica 1992, sv. 2, 1992; S. Stanovská, Studia Comeniana et historica 1993, č. 50 (k tomu polemika J. Lehár, LF 1994, č. 1/2) * Česká literatura 1. Od počátků do raného obrození: D. Dobiáš, Host 1997, č. 4; M. Valášek, Souvislosti 1997, č. 3/4; A. Haman, LitN 1999, č. 6; M. Štemberková, Dějiny a současnost 1999, č. 3; B. Dokoupil, Tvar 1999, č. 8; J. Marek, ČČH 1999, č. 3; G. Langer, Bohemia (Münich) 2000, 41/2 * Spor duše s tělem (ed.): J. Malura, Host 2002, č. 10 * Studie o sémantizaci formy: J. Malura, Tvar 2006, č. 7; H. Borovská, Host 2006, č. 4; D. Iwashita, LidN 15. 4. 2006, příl. Orientace; R. A. Chitnis, Central Europe (Leeds /University of London) 2006, No. 1; J. Sichálek, Slovo a smysl 2006, č. 5 (též zde); H. Šmahelová, Slovo a smysl 2006, č. 5 (též zde); L. Jiroušková, ČL 2006, č. 5; P. Nejedlý, Wiener Slavistisches Jahrbuch 2009, Band 55.
Nekrology: (jk) (= J. Kolár), Dějiny a současnost 2005, č. 3 + Souvislosti 2005, č. 1; J. Malura, Host 2005, č. 2; J. Malura – J. Sichálek, ČL 2005, č. 2; M. Špirit, RR 2005, č. 58; L. Merhaut, Central Europe 2005, sv. 3, č. 2; D. Večeřová, Studia Comeniana et historica 2005, č. 73/74; V. Justl + J. Opelík + D. Vojtěch, Slovo a smysl 2005, č. 4 (též zde, zdezde); M. Steiner, Acta Comeniana 2005, sv. 19 (43); F. Šmahel, Mediaevalia Historica Bohemica 2007, sv. 11, též in Nalézání, setkávání a míjení v životě jednoho medievisty (2009).
Autor hesla: Bohumil Svozil (1994); Kateřina Bláhová (2006); Veronika Košnarová (2021)
Aktualizace hesla: 26. 4. 2021 (vk)
 
zpět na hlavní stranu