Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Vladimír  FORST

* 13. 7. 1921, Praha  
† 28. 7. 2010, Vlašim 
 
Literární historik a kritik, lexikograf, autor učebnic
 Syn soustružníka. Měšťanskou školu vychodil v rodišti, poté se v letech 1936–1938 vyučil soustružníkem kovů u firmy Sellier a Bellot ve Vlašimi a pracoval zde jako nástrojař. Od roku 1946 byl zaměstnán v národním podniku Meopta Praha. V roce 1949 absolvoval v Mariánských Lázních Státní kurs pro přípravu pracujících na vysoké školy a složil maturitní zkoušku. Následně v letech 1949–1953 studoval češtinu, filozofii a obecný jazykozpyt na Filozofické fakultě UK v Praze, závěrečný rok studia však strávil na univerzitě v Budapešti. Titul PhDr. mu byl přiznán v roce 1966 na základě diplomové práce Česká literatura v Maďarsku. Od roku 1953 byl vědeckým aspirantem (titul CSc. získal v roce 1957 prací Antonín Zápotocký spisovatel) a od roku 1956 odborným asistentem na katedře české literatury Filozofické fakulty UK. V letech 1960–1962 pracoval v Institutu společenských věd při ÚV KSČ, poté jako vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu ČSAV. Počátkem roku 1991 odešel do důchodu.
 

Publikovat začal roku 1951 v Tvorbě a přispíval zejména do periodik Tvorba, Slavia, Nový život, Nová mysl, Rudé právo, Novinářský sborník, Acta Universitatis Carolinae – Slavica Pragensia (v letech 1963, 1967), Slovenská literatúra (Bratislava), Impuls, Večerní Praha, Bibliografické štúdie (Bratislava, v letech 1974, 1988), Česká literatura, Čs. rusistika, Čtenář, Kulturní tvorba, po roce 1970 pak zvláště do Tvorby Literárního měsíčníku. Přispěl do rukopisných sborníků Rudolfu Havlovi (k jeho 70. narozeninám, 1981) a Šedý vlk (k stému výročí narození Bohumila Mathesia, 1988). – Používal šifer: vf, vf., V. F.

 Svou literárněvědnou činnost Forst zahájil v padesátých letech časopiseckými (v dobovém duchu psanými) kritikami a recenzemi soudobé české literatury. Postupně se však zaměřoval na historii české literatury 19. století, především jejího realistického proudu (Zikmund Winter, Teréza Nováková, Karel Václav Rais, Jan Herben aj.) a od šedesátých let i na dějiny literatury slovenské (Ján Kollár, Svetozár Hurban Vajanský, Martin Kukučín). Současně se zabýval vztahy mezi oběma literaturami, vývojem české slovakistiky a působením slovenských autorů v Čechách (Ivan Krasko). Ve studii Martin Kukučín a čeští realisté usiloval o nalezení typologických souvislostí a rozdílů mezi českou a slovenskou realistickou literaturou a sledoval typologické rozdíly mezi jednotlivými autory českými. V monografii Ľudovít Štúr interpretoval vztah mezi psychologií tvůrce a jeho veřejným působením. Pozornost věnoval rovněž specifickým literárním jevům (dělničtí autoři, memoáry, překlady a básnické ohlasy cizích literatur) a tvůrčím profilům osobně blízkých autorů, mj. Bohumila Mathesia. Průřez Forstovou činností přinesl výbor Živé návraty.
Významnou složku Forstovy vědecké práce tvoří literární lexikografie, a to jak v rovině teoretické, tak především praktické (v letech 1971–1990 byl vedoucím redaktorem Lexikonu české literatury). Je také autorem a spoluautorem několika učebnic literární výchovy (včetně metodických příruček) a řady čítanek pro střední školy.

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Martin Kukučín a čeští realisté na přelomu století (studie, 1969); Antonín Zápotocký spisovatel (monografie, 1975); Ludovít Štúr (monografie s ukázkami díla, 1986). Učebnice: Rukověť dějin literatury pro 2. ročník středních škol (1972, s V. Tichým); Literatura pro 2. ročník středních škol (1975); Literární výchova pro 5. ročník experimentálních škol (1977, s L. Hanušem a V. Karfíkovou; s tit. Literární výchova pro 5. ročník základní školy, 1980, 7., upr. vyd. 1988); Literární výchova pro 6. ročník experimentálních škol (1977, s H. Polákovou a M. Ševcovou; s tit. Literární výchova pro 6. ročník základní školy, 1981, 6., přeprac. vyd. 1989, 8., upr. vyd. 1991); Literární výchova pro 7. ročník experimentálních škol (1978, s H. Polákovou a V. Karfíkovou; s tit. Literární výchova pro 7. ročník základní školy, 1982, 5., přeprac. vyd. 1990); Literární výchova pro 8. ročník experimentálních škol (1979, s dalšími; s tit. Literární výchova pro 8. ročník základní školy, 1983, 6., upr. vyd. 1989); Literatura pro 1. ročník gymnázií. Přehled vývoje a směrů (1979; s tit. Literatura pro 1. ročník středních škol, 1984); Literatura pro 2. ročník gymnázií. Přehled vývoje a směrů (1980; s tit. Literatura pro 2. ročník středních škol, 1985); Literatura pro 3. ročník gymnázií. Přehled vývoje a směrů (1981; s tit. Literatura pro 3. ročník gymnázií, 1981); Přehled dějin literatury pro střední odborná učiliště (1980, 7., dopln. vyd. 1991); Literatura pro 3. ročník středních škol (1986, s M. Zemanem); Literatura 19. a začátku 20. století (pro 2. ročník středních škol, 1994, s dalšími).
Výbor: Živé návraty. Stati, portréty a vzpomínky (1989).
Účast v týmové práci
: Rozumět literatuře 1 (1986).
Příspěvky ve sbornících: F. Buriánek a kol.: O české satiře (1959); M. Drozda (ed., s dalšími): Pro a proti ‘61 (1962); Socialistické Československo (1962); Z dějin české literární kritiky (1965); KSČ a literatura (1971); Kultúrnopolitický odkaz Slovenského národného povstania (1974; studie Slovenské národní povstání v české literatuře též samostatně, 1974); K. Rosenbaum (ed.): Československý literární kontext (1980); M. Kocák (ed.): O diele Jaroslava Vlčka a Františka Votrubu (Martin 1982); J. Sekera – I. Matějka (eds.): Ve znamení Vladimíra Dostála (1985); M. Vozárová (ed.): Význam osobnosti Dr. h. c. Jozefa Ľudovíta Holubyho v dejinách vedy na Slovensku (Bratislava 1986); C. Kraus (ed.): Ján Kollár (Bratislava 1993).
Uspořádal, vydal a redigoval: Česká literatura druhé poloviny 19. století (skripta, 1954, s dalšími, doplň. a přeprac. vyd. 1959); Česká literatura národního obrození (skripta, 1956, s dalšími); B. Mathesius: Zpěvy Dálného východu (1958, spolu s J. F. Fraňkem); Realismus a modernost (sb., 1965); V. Mináč: Paradoxy (výbor statí, 1969); Tisíc let české poezie 2. Česká poezie XIX. století (výbor, 1974); Literární výchova pro 5. ročník základní školy (čítanka, 1980, s V. Karfíkovou a L. Hanušem); Čteme z F. X. Šaldy (výbor, 1980, s L. Lantovou, E. Mackem a J. Opelíkem); Literární výchova pro 6. ročník základní školy (čítanka, 1981, s H. Polákovou a M. Ševcovou); Literární výchova pro 7. ročník základní školy (čítanka, 1982, s V. Karfíkovou a H. Polákovou); Literární výchova pro 8. ročník základní školy (čítanka, 1983, s dalšími); Čítanka české a slovenské literatury (pro 3. ročník středních škol, 1992, s. J. Holým a E. Lukešem); Čítanka české a světové literatury (pro 2. ročník středních škol, 1993, s dalšími); hlavní redaktor: Lexikon české literatury 1 (1985), 2/1 a 2/2 (1993); Slovník české literatury 1970–1981 (1985).

LITERATURA

Knižně: J. Holý – K. Volná (eds.) in Tato fakulta bude rudá! Katedra české literatury Filozofické fakulty Karlovy univerzity očima pamětníků a v dokumentech (2009).
Studie a články: K. Rosenbaum: heslo V. F. in Slovník slovenskej literatúry 1, A–H (Bratislava 1979) + NK 1986, č. 41.
Recenze: Martin Kukučín a čeští realisté na přelomu století: V. Štěpánek, ČL 1970, č. 2; J. Noge, Slovenská literatúra (Bratislava) 1973, č. 2 * Tisíc let české poezie: M. Tomčík, Slovenské pohľady (Bratislava) 1975, č. 2 * Antonín Zápotocký spisovatel: O. Sirovátka, Romboid 1975, č. 11; Š. Vlašín, Tvorba 1975, č. 40; Z. Pešat, ČL 1976, č. 3; B. Truhlář, Slovenská literatúra (Bratislava) 1976, č. 5 * Ľudovít Štúr: -mf-, NK 1986, č. 40; Le.N., Československý časopis historický 1987, č. 2; P. Šisler, ČL 1988, č. 2 * Živé návraty: A. Mikušťáková, Tvar 1990, č. 22; Z. Beran, Slovenská literatúra (Bratislava) 1991, č. 5/6; E. Taxová, ČL 1992, č. 1 * Čítanka české a slovenské literatury pro III. ročník středních škol: L. Lederbuchová, ČJL 1992/1993, č. 7/8.
K životním jubileím: D. Jeřábek, ČL 1982, č. 2; M. Tomčík, Slovenská literatúra (Bratislava) 1981, č. 5.
Nekrology: jch (= J. Chuchma), MFD 30. 7. 2010; lgtt, jas, dd, Týden, 2010, č. 31; P. Šisler, ČL 2010, č. 6.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (uspořádáno v 1. stupni evidence).
Autor hesla: Petr Šisler (1995)
Aktualizace hesla: 7. 10. 2019 (av)
 
zpět na hlavní stranu