Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 POTULNÝ DĚLNÍK 

 1998 - 2002 
 
 Časopis informující o publikacích a aktivitách nakladatelství Vetus Via založil 1998 jeho majitel, básník Jaroslav Erik Frič; vycházel původně třikrát ročně, později přesunut na internet.
 Vedle ukázek z knih připravovaných k vydání byly v časopise publikovány i drobné reflexe, úryvky z dopisů nebo starší texty z časopsů Akord či Řád. Zvláštní pozornost pak je věnována informacím o aktivitách Společnosti přátel díla Jakuba Demla Dědictví Jakuba Demla. Orientace časopisu – stejně jako nakladatelství – byla dána vazbou na katolickou literární tradici. K autorům původních příspěvků patří vedle Jaroslava Erika Friče např. Zdeněk Gába, Ivan M. Jirous, Jiří Kuběna; autoři osobních dopisů jsou zpravidla uváděni pouze iniciálami. V rubrice Z agendy posledních dní vycházely vedle původních příspěvků i přetištěné stati (mj. článek Zdeňka Gáby Ti, kteří drží řeč, publikovaný původně v 7. č. Boxu, vzbudil polemickou reakci Ivana M. Jirouse Apologie Martina C. Putny), vždy však jde o texty vížící se k ediční činnosti nakladatelství. Opakovaně se objevují témata jazykové čistoty a oprávněnosti redakčních úprav při vydávání starších spisů; pisatelé zastávají vesměs kritické stanovisko vůči jazykové modernizaci textů. Mezi významnější přetištěné texty patří listy Léona Bloye Dům boží I., II. (č. 2 a 3, původně v časopise Řád, 1934). Č. 3 přineslo jako součást širšího vzpomínkového bloku dopis Jiřího Kuběny koncipovaný jako rozloučení s předčasně zesnulým básníkem Karlem Křepelkou. Rubrika Knihy vydávané seznamovala čtenáře s edičními záměry nakladatelství. – Časopis byl po čtyřech vydaných číslech přesunut na internetové stránky nakladatelství Vetus Via (ovšem bez archivu), kde pokračoval až do roku 2002 (poslední číslo – desáté – bylo vystaveno na Velikonoce 2002). Od roku 2006 vydává Jaroslav Erik Frič bulletin Uši a vítr, který zčásti na Potulného dělníka navazuje. – V souvislosti s názvem pokračoval od roku 2000 každoročně (s vynecháním roku 2002) stejnojmenný festival poezie, odehrávající se v Brně pod patronací nakladatelství Vetus Via.
 
Periodicita: Kontinuální číslování sešitů: č. l–4 (září–listopad 1998; leden–březen 1999; duben–červen 1999; září–listopad 1999). Od čísla 5 pouze na internetu (5 a 6 – 2000; 7–9 – 2001; 10 – Velikonoce 2002).
Technické informace: 14,5x18 cm, paginace přetržitá, 38–42 str. Od č. 5 pouze v internetové podobě.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Na obálkách a v č. 3 linoryty; grafická úprava František Štorm.

LITERATURA

M. B. (= M. Blahynka): Dva nové nadějné pokusy z Moravy, Haló noviny 16. 2. 1999; (rob) (= R. Burián): Časopis Potulný dělník přináší servis i raritu, Rovnost 8. 3. 1999; P. Cekota: Potulný dělník se ptá, kdo je skutečný básník, Tvar 1999, č. 8; V. Novotný: SoftTvar (50), Tvar 1999, č. 9; R. Kopáč: Nevěřím, že zvítězí tupost, hrubost a kapitál (rozhovor s J. E. Fričem), Uni 2002, č. 5.
Autor hesla: Tomáš Kubíček (2002)
Aktualizace hesla: 7. 3. 2008 (jar)
zpět na hlavní stranu