Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
© Petr Kotyk

 Michal AJVAZ

* 30. 10. 1949, Praha 
 
 
Básník, prozaik a esejista
 Vyrůstal v rodině Michala Ajvaze st. (1904–1994), vědeckého pracovníka v oboru chemie a překladatele z ruštiny. – Po maturitě na SVVŠ studoval na FF UK češtinu a estetiku (1967–1974); diplomovou práci Vztah stylu a ideové stránky u prozaického díla (o Richardu Weinerovi, 1974) rozšířil později na rigorózní disertaci Vztah jazykového stylu a ideové stránky prozaického díla. K problematice české prózy meziválečného období (o Richardu Weinerovi a Karlu Čapkovi, 1977). – Pracoval v různých dělnických profesích: sálový dělník v Obvodním kulturním domě Praha 4 (1974–1985), domovník, noční hlídač garáží a čerpač ve Vodních zdrojích Praha (1986–1994). V roce 1994 si zvolil svobodné povolání. V letech 1996–1999 působil mimo jiné jako redaktor Literárních novin, dále se věnoval především autorské tvorbě, od roku 2003 pracuje v Centru pro teoretická studia, v Centru fenomenologických bádání a v Kabinetu pro teoretická studia Filozofického ústavu AV ČR.
 Publikuje v Literárních novinách, Tvaru, Telegrafu, Kritickém sborníku, Revolver Revue, Filozofickém časopise, Prostoru, Estetice, Aluzi, Světě literaturyHostu. – Za prozaický diptych Tyrkysový orel mu byla v roce 1998 udělena Výroční cena Nadace Český literární fond, za román Prázdné ulice získal v roce 2005 Cenu Jaroslava Seiferta. – Užívá šifru -ma-.
 Základní rysy Ajvazova básnického rukopisu utváří snaha o celistvé tvůrčí filozofické a umělecké gesto. Tématem jeho prvotiny se žánrově záměrně matoucím názvem Vražda v hotelu Intercontinental je Praha. Autor ji vnímá jako moderní variantu věčného labyrintu světa, jež v sobě spojuje fenomény všední městské skutečnosti s mýtem metropole. Úsilí o zintelektualizování poezie ústí v posun reality směrem k mystériu, k absurdní dimenzi skutečnosti; výsledkem je mýtotvorný oblouk nad civilními konturami textů.
Obdobný charakter mají i Ajvazovy prózy. V povídkách z knihy Návrat starého varana autor střídá vypravěčské polohy od morytátu a travestie mýtů až k psychologickému thrilleru. Pražské reálie se tu prostupují s magickými vizemi, s groteskními a nadpřirozenými scenériemi, zabydlenými zvířecími postavami i dalšími literárními a historickými rekvizitami.
Reflexe odlidštěnosti přelidněného města vede k posílení vědomí souvislostí a odkazuje k vyššímu plánu filozofie dějin. Její postuláty Ajvaz rozvinul v pražském románu s tajemstvím Druhé město, v němž demonstroval pojetí literárního díla jako iniciující metafory, směřující k osvobození jazyka a stylu prózy a k obnažení estetického ztvárňování sebepřesahující skutečnosti.
V souboru dvou novel nazvaném Tyrkysový orel Ajvaz mistrně využívá metodu mise-en-abyme (postupného zanořování příběhů), přičemž obě narace zakládá na práci s tajemstvím a precizovaném fantazijním vypravěčství.
Podobně jako v románu Druhé město, i v Tyrkysovém orlu a dalším románu Zlatý věk se objevují motivy písma a knih jako základních „klíčů“ k pochopení (jiného) světa. Ajvazův vypravěčský styl se v nich přitom postupně přesunuje ke stále většímu důrazu na rozsáhlou deskripci, jejímž prostřednictvím dosahuje estetizace zobrazovaného světa, ale současně i dějové retardace a vzniku napětí. Vyprávění se vědomě distancuje od psychologizujícího přístupu, usiluje o zachycení či vytvoření mýtu. Rozsáhlý román Prázdné ulice situovaný do meyrinkovsky zobrazené Prahy se svým postupem blíží romanetu; charakteristická je zvláštní výstavba, díky níž se rozvětvená struktura vyprávění postupně spojuje v jedinou významovou linii. Vedle detektivního rozměru jej charakterizuje neoblomné řešení otázek svou povahou noetických a filozofických.
Na principu a pozadí Neviditelných měst Itala Calvina je vybudována beletrická práce Padesát pět měst: katalog sídel, o kterých vyprávěl Marco Polo Kublaj chánovi, sepsaný k poctě Italu Calvinovi. V dialogu obou knih ponechává ovšem Ajvaz vypravěčskou i kompoziční převahu Calvinovi.
Pandánem Ajvazovy tvorby v užším slova smyslu literární jsou jeho esteticko-filozofické meditace. V eseji Znak a bytí se v polemice s dekonstrukcí a grammatologií Jacquese Derridy pokouší zmírnit protiklad mezi estetikou orientovanou ontologicky a sémiologicky. Soubor esejů Sny gramatik, záře písem: setkání s Jorgem Luisem Borgesem se věnuje jednak samotnému Borgesovu dílu, jednak se inspiruje konkrétními motivy a otázkami, které četba Borgesových knih navozuje.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie, eseje a filozofické texty: Vražda v hotelu Intercontinental (BB 1989); Návrat starého varana (PP 1991); Druhé město (R 1993; upravené vydání 2005); Znak a bytí (studie 1994, též in Znak, sebevědomí a čas, 2007); Tiché labyrinty (PP 1996, texty k fotografiím P. Hrušky); Tyrkysový orel (PP 1997); Tajemství knihy (EE 1997); Zlatý věk (R 2001); Světelný prales (EE 2003); Sny gramatik, záře písmen (EE 2003); Prázdné ulice (R 2004); Příběh znaků a prázdna (EE 2006); Padesát pět měst (PP 2006); Znak, sebevědomí a čas (studie 2007); Cesta na jih (R 2008); Snování (eseje v dopisech, 2008, + I. M. Havel); Sindibádův dům (eseje v dopisech, 2010, + I. M. Havel); Lucemburská zahrada (P 2011).
Souborná vydání: Návrat starého varana (2000, obsahuje: Vražda v hotelu Intercontinental, Návrat starého varana).
Uspořádal, vydal a redigoval: Josef Váchal (1994, + P. Hruška, J. Pelánek; též přispěl); Prostor a jeho člověk (2004, + I. M. Havel, M. Mitášová; též přispěl).
Příspěvky ve sbornících a kolektivních pracích: Psychoanalýza v Čechách (1997); Text a dílo: případ Menard (2004); Dynamic Structure. Language as an Open system (2007); Strategies of Remembrance. From Pindar to Hölderlin (Newcastle upon Tyne 2009); Spor o přirozený svět (2010).
Překlady: E. Jünger: Na mramorových útesech (1995).

LITERATURA

Studie a články: J. Navrátil: Tajemné rytmy života a hudby, Tvar 1992, č. 8; J. Kříž: Druhé město, Tvar 1993. č. 37/38; J. Urbanec: Svět Michala Ajvaze, Tvar 1999, č. 3; J. Urbanec: Reálie a mýtus v tvorbě Michala Ajvaze, in Autenticita a literatura (sb., 1999), též in Střídavý čas naděje (2002); J. F. Typlt: Místo doslovu, in Návrat starého varana (2000); D. Hodrová: Vyprávět důvěryhodně? (Obrana ajvazovského příběhu), ČL 2003, č. 5; J. Trávníček, in Příběh je mrtev? (2003); M. Suchomel: Druhé město, možné světy, ČL 2004, č. 4; A. Scheinostová: Řád hádanky ve světě chaosu. Nad textem Hádanek Michala Ajvaze, Svět literatury 2004, č. 28/29/30; H. Kupcová: Ženy s tajemstvím, in Labyrint ženského literárního světa (sb., 2007); O. Kutra: Zánik, proměna, vyvstávání. Prostor v díle Michala Ajvaze, Tvar 2007, č. 11; J. Tlustý: Ajvazovo umění pohledu, SPFFBU 2007, řada literárněvědná bohemistická (V), č. 9; M. Pilař, in Podoby českého povídkového cyklu ve XX. století (2008); M. Jankovič: „Šepoty věcí“ a „mizící dílo“ v Prázdných ulicích Michala Ajvaze, in Dílo v pohybu (2009).
Recenze: Vražda v hotelu Intercontinental: fsch (= F. Schildberger), Brněnský večerník 28. 12. 1989; V. Šibrava, LD 16. 3. 1990; A. Blažejovská + P. A. Bílek + Z. Vybíral + J. Trávníček, Iniciály 1990, č. 3; J. Zahradnický, Tvar 1990, č. 10; P. A. Bílek, Iniciály 1990, č. 7; L. Kundera, ROK 1991, č. 1 * Návrat starého varana (1991): V. Novotný, MFD 31. 7. 1991; P. A. Bílek + M. Exner, Tvar 1991, č. 35; J. F. Typlt, Iniciály 1991, č. 21/22; P. Rut, LitN 1991, č. 44 * Druhé město: P. Janáček, LidN 29. 7. 1993; J. Gabriel, MFD 2. 8. 1993; J. Malura, Tvar 1993, č. 33/34; L. Merhaut, LitN 1993, č. 37; J. Kříž, Tvar 1993, č. 37/38; P. Janáček + J. Navrátil + M. Pilař, Iniciály 1993, č. 35; K. Chvatík, Tvar 1993, č. 49/50; J. Tlustý, Host 2005, č. 36 * Znak a bytí: M. Petříček jr., LidN 2. 8. 1994 * Tyrkysový orel: B. Kostřicová, LidN 19. 11. 1997; V. Novotný, Tvar 1997, č. 19; M. Jungmann, NK 1997, č. 45; J. Peňás, Respekt 1997, č. 50; J. Lukeš, Týden 1998, č. 3; K. Milota, LitN 1998, č. 7; M. Ljubková, RR 1998, č. 11* Tajemství knihy: V. Svatoň, Svět literatury 1999, č. 18 * Návrat starého varana (2000): Z. Smolka, Tvar 2000, č. 16; B. Kostřicová, Host 2000, č. 8 * Zlatý věk: J. Peňás, Týden 2002, č. 26; A. Haman, LidN 13. 6. 2002; A. Burdová (pseud.), Tvar 2002, č. 17; J. Štolba, Host 2002, č. 10; B. Správcová, Tvar 2002, č. 21; O. Vágner, Aluze 2002, č. 2; P. Kotrla, Texty 2002, č. 25 * Sny gramatik, záře písmen: M. Tomášek, Host 2003, č. 9; A. Haman, Tvar 2004, č. 16 * Prázdné ulice: J. Zizler, Tvar 2005, č. 3; M. Jungmann, LitN 2005, č. 5; A. Haman, Tvar 2005, č. 3; P. Caha, Weles 2005, č. 22; A. Burda (pseud.), Tvar 2005, č. 14 * Příběh znaků a prázdna: M. Suchomel, LidN 24. 2. 2007; V. Košnarová, Tvar 2007, č. 6 * Padesát pět měst: J. Derdowska, A2 2007, č. 5; T. Hejduk, Souvislosti 2007, č. 1; J. Tlustý, Pandora 2007, č. 15 * Znak, sebevědomí a čas: J. Olšovský, A2 2008, č. 9; M. Kříž, Aluze 2008, č. 1 * Cesta na jih: J. Kára, LitN 2009, č. 8; P. Kořínek, A2 2009, č. 4; P. Šidák, Respekt 2009, č. 9; P. Janáček, MFD 14. 3. 2009; J. Peňás, Týden 2009, č. 12; J. Nejedlý, LidN 21. 3. 2009; V. Košnarová, Tvar 2009, č. 6; P. Janoušek, Host 2009, č. 4 * Snování: J. Suk, Host 2009, č. 6 * Sindibádův dům: P. Ctibor, A2 2010, č. 26.
Rozhovory: D. Brejcha, Interview 1992, č. 1; P. Kotyk, LitN 1995, č. 31; J. Rulf, Reflex 1998, č. 6; L. Kasal, Tvar 2005, č. 16; F. Cinger, Právo 9. 11. 2005; I. Adamovič, Hospodářské noviny 9. 11. 2005; J. Trávníček, Host 2005, č. 9; H. Válková, Mosty 2006, č. 7; V. Košnarová, Host 2011, č. 5.
Autor hesla: Vladimír Novotný (1995); Klára Kudlová (2007)
Aktualizace hesla: 1. 11. 2011 (jř)
Aktualizace bibliografie: 1. 11. 2011 (jř)
 
zpět na hlavní stranu