Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
© Petr Kotyk


 Bronislava  VOLKOVÁ

* 15. 5. 1946, Děčín  
 
 
Básnířka, lingvistka a sémiotička
 

Dívčím jménem Fischerová. Vyrůstala v Praze v rodině strojního inženýra a houslové virtuosky Gity Morenové (1903–??). Studovala SVVŠ (1960–1963) a španělštinu a ruštinu na FF UK (1967–1968 absolvovala jednoroční stáž na FF Státní univerzity v Leningradě). Její diplomová práce Funkce jazykového opakování (na materiálu ruských a španělských dialogů), kterou v roce 1969 obhájila, byla vzápětí uznána jako rigorózní (PhDr. 1970). V letech 1969–1973 byla interní aspirantkou na katedře ruského jazyka a literatury FF UK (1972 tříměsíční stáž na FF Státní univerzity v Moskvě); kandidátská práce Substantivní deriváty s emocionálními významy v ruštině (deminutiva) nebyla připuštěna k obhajobě. V roce 1973 se stala odbornou asistentkou na katedře překladatelství a tlumočnictví Univerzity 17. listopadu v Praze. Roku 1974 odešla spolu se svým prvním manželem, hispanistou Emilem Volkem (*1944) do exilu. V letech 1974–1975 byla pomocnou a odbornou asistentkou Slavistického ústavu univerzity v Kolíně nad Rýnem, poté působila ve Slavistickém semináři univerzity v Marburgu (obojí SRN). Roku 1976 přesídlila do USA: rok žila v Tempe (stát Arizona), poté získala roční Mellonovo stipendium na Harvard University. Později vyučovala na Indiana University v Bloomingtonu (1978–1980) a na University of Virginia v Charlottesville (1980–1982). Po návratu do Bloomingtonu zde působila nejprve jako odborná asistentka, od roku 1986 jako docentka (habilitovala se prací Emotive signs in language and semantic functioning of derived nouns in russian, 1987), od 1991 profesorka slavistiky a bohemistiky, od roku 1992 též jako mimořádná profesorka komparatistiky; od roku 1992 se orientuje na literární sémiotiku. V letech 1999–2001 byla ředitelkou pražského programu CIEE. Od roku 2005 je mimořádnou profesorkou židovských studií opět na Indiana University v Bloomingtonu. Je Mistrem Reiki, léčí energií a léčbu též vyučuje.

 

Od roku 1971 Volková uveřejňovala studie a recenze ze slovanské a obecné lingvistiky, poté i z oblasti české literatury; debutovala v Philologica Pragensia (1971), poté přispívala nejprve do tuzemských (Čs. rusistika; Bulletin ruského jazyka a literatury; Studia Slavica Pragensia), poté do zahraničních periodik: American Journal of Semiotics (Washington); El Carro de la Nieve (Sevilla); Folia Linguistica (Haag); Folia Slavica (Ohio); Papiere zur Linguistik (Mnichov); Rocky Mountain Review of Language and Literature (Greeley); Slavic and East European Journal (Tucson, Arizona); Slavic Review (Stanford); Zbornik za filologiju i lingvistiku (Novi Sad), Zbornik za slavistiku (Bělehrad); po roce 1989 mj. v periodikách Slovo a slovesnost, Česká literatura, Grazer Linguistische Studien (Štýrský Hradec); Indiana Slavic Studies (Bloomington); Russian Literature (Amsterdam); World Literature Today (Norman, Oklahoma). Básně začala publikovat nejprve v angličtině za svého pobytu v USA (poprvé 1981 v revui Nimrod, Tulsa, Oklahoma), pak uveřejňovala básně a sporadicky i povídky v Artful Dodge (Wooster); Literatura na swiecie (Varšava); Echoes (Wappinger Falls); International Poetry Review (Greensboro); El Locofoco (Eagle Pass); Metamorphoses (Amherst); Midwest Poetry Review (Davenport); Mr. Cogito (Portland); Orbis (Nuneaton, Velká Británie); Oxalis (Stone Ridge); Poetry East (New York); Translation (New York); Two plus Two (Lausanne); Visions (Falls Church); Verve (Simi Valley); Witness (Farmington Hills) aj. Roku 1983 začala publikovat beletrii také česky v exilovém tisku, poprvé v Obrysu (Mnichov), potom v Reportéru (Curych); Paternosteru (Vídeň); Listech (Řím); Proměnách (New York) a Svědectví (Paříž), po roce 1989 též v domácích časopisech A – Almanach autorů; Aluze; Česká literatura; Čs. týdeník (USA); Partonyma; Regena; Tahy; Tvar; Tvorba; v zahraničí mj. v časopisech Almanach Prowincjonalny (Racibórz); Gates of Poetry (Rešice); Homo Bohemicus (Sofie); Kosmas; The Mending Wall (Farmington); More (Sofie); Poetica Magazine (Norfolk); Poetry Vibes (Montreal); Poezia (Jasy); Ukrainska literaturna gazeta; Vezni (Sofie); World Literature Today (Austin); The Writer Uprooted (Bloomington); Ziarul Actualitatea Literara (Lugoj); Znaci (Varna). – Vydání některých básnických sbírek doprovází svými kolážemi (Proměny / Transformations, Vstup do světla / Entering Light, Ze tmy zrozená), účastnila se též několika výstav. – Výbory z díla ji vyšly též v bulharském, ukrajinském, slovenském a ruském překladu. V zahraničí se v letech 1976–1992 podepisovala Bronislava Volek.

 

Osu komorních a existenciálně laděných básnických textů Bronislavy Volkové utváří traumatizující tázání se po hierarchii individuálních a společenských jistot a nejistot. Tomu odpovídá i forma dialogu s přítomností a sebou samou, pro nějž si Volková od prvních sbírek zvolila žánr lyrického deníku (Motáky do uší pěny, Dům v ohni). Časové začlenění jednotlivých básní je tu doplňováno úsilím o nadčasovost jejich filozofického a estetického vyznění a tíhnutím k obecnosti subjektivní básnické promluvy. Milostné motivy a reflexe pak v autorčině poezii i nepočetných prózách tlumočí naplněnost či nenaplněnost erotického prožitku a hledání harmonického absolutna. Proměnu směrem k duchovnějším a esoteričtějším polohám naznačují Volkové verše ve sbírce Hluchoněmá dlaň. Po roce 2000 vydává svou básnickou tvorbu ve dvojjazyčných česko-anglických vydáních a některé básně píše přímo v angličtině (Proměny / Transformations, Vstup do světla / Entering Light). Novější autorčina tvorba stále silněji inklinuje k reflexím ženské emocionality a k filozofujícím postřehům (Ze tmy zrozená). – V literárněvědných studiích shrnutých v knize Feminist's Semiotic Odyssey through Czech Literature kombinuje přístupy opírající se o tradici pražského strukturalismu s aktuálními podněty feministické literární vědy.

BIBLIOGRAFIE

Poezie a práce o jazyce a literatuře: Motáky do uší pěny (BB, Mnichov 1984; dvojjazyčně s tit. Motáky do uší pěny / Prison notes smuggled into the ears of sea foam, New York 1999); Dům v ohni (BB, Mnichov 1985); Emotive signs in language and semantic functioning of derived nouns in russian (angl., studie, Amsterdam 1987); Vzduch bez podpatků (BB, Mnichov 1987); Jistá nepřítomnost (BB, Mnichov 1990; dvojjazyčně s tit. Jistá nepřítomnost / A certain absence, Bloomington – Praha 2003); Czech poets and writers reminisce and envision (angl., rozhovory, Bloomington 1991); Proměny (BB bibliofilie 1991; dvojjazyčně s tit. Proměny / Transformations, bibliofilie, Bloomington – Praha 2000, rozšíř. 2001); Zranitelnost země (BB, Mnichov 1992); Hluchoněmá dlaň (BB, Mnichov 1993); A feminist's semiotic odyssey through czech literature (angl., studie, New York 1997); Vstup do světla / Entering light (BB, dvojjazyčná bibliofilie, Bloomington – Praha 2002); Ze tmy zrozená (BB, paralelní vydání, bibliofilie, Bloomington – Praha 2004) + Born out of Darknes (BB, paralelní vydání, bibliofilie, Bloomington – Praha 2005); Literacy texts in totalitarian and post-communist society (Bloomington 2004); A pít budem ze studní lahodných (BB, paralelní vydání, Bloomington – Praha 2010) + And drink we will from delectable wells (BB, paralelní vydání, Bloomington – Praha 2011); Být stromem, který zpívá / Being a tree that sings (BB 2016).
Výbory: The courage of the rainbow (angl., BB, New York 1993); Roztříštěné světy. Vybrané básně 1974–1989 (BB 1995); Transformations (BB Maine 2005); Vzpomínky moře. Sebrané básně z let 1973–2010 (BB 2011).
Vydala a uspořádala: Contemporary east european poetry (Michigan 1983, s dalšími); The Boundaries of twilight. Anthology of czech american writing (New York 1991, s dalšími); Up the devil's back / Po hřbetě ďábla. A bilingual anthology of 20th century czech poetry (dvojjazyčná antologie, Bloomington 2008, s Clarice Cloutier).
Příspěvky ve sbornících: The sign. Semiotics around the world (Ann Arbor 1978); Marburger Abhandlungen zur Geschichte und Kultur Osteuropas (Marburg 1981); American contributions to the Xth international congress of slavists in Sofia (Columbus, 1988); The american poetry anthology (Santa Cruz 1988); Best new poets of 1988 (Santa Cruz 1989); La poésie tchèque moderne (1914–1989) (Paříž 1990); Listopad ’91 (1991); Listopad ’92 (1992); Listopad ’93 (1993); Sebráno v New Yorku (1993); Listopad ’94 (1994); Poésie tchèque et slovaque d’aujourd’hui (Strasbourg 1994); Listopad ‘95 (1995); Emocii i jazyk (Volgograd 1995); Almanach k 50. výročí obnovení činnosti školy Gymnázium Děčín (1995); Listopad ’96 (1996); Literatura, vězení, exil (1997); Listopad ’98 (1998); Proceedings from the international linguistic conference linguistic personality (Volgograd 1999); Listopad ’99 (1999); Listopad ’00 (2000); Listopad ’01 (2001); Chuť ztraceného domova/ The taste of a lost homeland, A bilingual anthology of czech and slovak exile poetry written in America (2002); Listopad ’02 (2002); A linen weave of Bloomington poets (Lexington 2002); Vespers: Contemporary american poems of religion and spirituality (Iowa City 2003); Listopad ’03 (2003); Město D (2004); The transformation of czech and slovak societies on the threshold of the new millennium and their role in the global world (2004); Listopad ’04 (2004); Only the sea keeps. Poetry of the tsunami (Calgary 2005); Úvod do Knihy žalmů v zrcadle poesie (2005); Listopad ’05 (2005); Otázky českého kánonu (2006); Listopad ’06 (2006); Listopad ’07 (2007), Listopad ’08 (2008); Proceedings of conference on integration and testing of foreigners in foreign language learning process (New York 2009); Listopad ’09 (2009); Antologie české poezie I. (2010); Mizmor L’David anthology Volume I: The shoah (Norfolk 2010); Česká literatura v perspektivách genderu (2010); Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus (2014); Planeta poetov 6 (Riga, 2012); Pastýři noci, Almanach českých básníků (2014); Studies in accentology & slavic linguistics in honor of Ronald F. Feldstein (Bloomington 2015); Rybáři odlivu, Almanach básníků 2015 (2015).
Zvukové a obrazové nosiče: The slightest reminder of your being (three decades of exile: 1974–2004) (CD se čtením z 6 anglicky vydaných knih poezie s hudebními vložkami; Bloomington – Praha 2005); Nejmenší připomínka Tvého bytí... (třicet let exilu: 1974–2004) (CD se čtením z 9 česky vydaných knih s hudebními vložkami; Bloomington – Praha 2005); Entering light (DVD multimediálního představení, Bloomington – Praha 2006); Born out of darkness (DVD multimediálního představení, Bloomington – Praha 2006); The Sea recalls (DVD multimediálního představení, Bloomington – Praha 2013).

LITERATURA

Studie a články: E. Šašková: B. V. – poezie snu a neklidných otázek, Paternoster (Vídeň) 1983, č. 3; L. Doležel + N. Traillová: Nad poezií Bronislavy Volkové (doslov), in B. V., Vzduch bez podpatků (1987); V. Justl: Básnířka zrozená emigrací. ROK 1992, č. 5; W. Barnstone, (předmluva), in B. V., The courage of the rainbow (1993); V. Suchomelová: Slavistka z Bloomingtonu, LD 10. 6. 1994; A. Levy: Bronislava Volková: The Poet and Healer. The Prague Post 1994, č. 28, příl. Night & Day; V. Novotný: Lyrické deníky Bronislavy Volkové (doslov), in B. V., Roztříštěné světy (1995); B. Garver: Bronislava Volková..., Kosmas. Czechoslovak and Central European Journal 1996, č. 1; Maria Němcová Banerjee: Doslov k Proměnám / Transformations Bronislavy Volkové = Afterword to Bronislava Volková's Proměny / Transformations, in B. V., Proměny / Transformations (2002); C. Cloutier: Předmluva / Introduction, in B. V., Jistá nepřítomnost / A certain absence (2003); V. Novotný: Básnění jako bytí v bytí, jako láska v lásce (doslov), in B. V., Vzpomínky moře (2011).
Recenze: Motáky do uší pěny: J. P. (J. Procházka), Svědectví (Paříž) 1986, č. 79; B. Hrabal, Obrys (Mnichov) 1986, č. 2; K. Trinkewitz, Reportér (Curych) 1984, č. 3 * Dům v ohni: P. K. (P. Král), Svědectví (Paříž) 1986, č. 77; Josef O., Paternoster (Vídeň) 1986, č. 14 * Vzduch bez podpatků: P. K. (P. Král), Svědectví (Paříž) 1988, č. 83/84; F. Ř., Listy (Řím) 1988, č. 2; V. Justl, ROK 1992, č. 5 * Jistá nepřítomnost: V. Novotný, MFD 5. 2. 1991; M. Hatala, Dotyky 1991, č. 6; I. Hochel, Romboid 1991 (obojí Bratislava), č. 7; L. K. Weiss, Iniciály 1992, č. 25 * Zranitelnost země: P. A. Bílek, NK 1993, č. 27; M. Kovářík, Tvar 1993, č. 29/30 * Roztříštěné světy: J. Vanča, Denní Telegraf 3. 10. 1996; M. Trávníček, Proglas 1996, č. 8; P. Hanuška, Tvar 1997, č. 10; J. Salvet, Host 1998, č. 7 * A feminist's semiotic odyssey trough Czech literature: M. Němcová Banerjee, ČL 1999, č. 1 * Proměny: M. Trávníček, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze 2003, č. 2 * Vstup do světla: M. Němcová Banerjee, Kosmas 17, 2003/2004, č. 1 + 2005, č. 1 * Proměny / Transformations: D. Garfinkle, Kosmas 2004, č. 1 * Ze tmy zrozená / Born out of darkness: D. Garfinkle, Kosmas 19, 2005/2006, č. 2 * Vzpomínky moře: I. Harák, Tahy 2014, č. 13/14.
Rozhovory: J. Zahradnický, Tvar 1992; č. 10; B. Správcová, Tvar 1995, č. 18; P. Hanuška, Hanácké noviny 6. 1. 1998; V. Trestrová, Právo 16. 2. 2016, příl. Salon, č. 758.

Autor hesla: Vladimír Novotný (1998); Karel Piorecký (2008)
Aktualizace hesla: 26. 5. 2016 (jar)
Aktualizace bibliografie: 26. 5. 2016 (jar)
 
zpět na hlavní stranu