Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 KOMUNIKACE  

 1984 - 1989; 1993 - 1993 
 
 Samizdatový Časopis pro křesťanskou kulturu, především literaturu, filozofii a teologii, založil okruh křesťansky zaměřených pražských intelektuálů v čele s Josefem Mlejnkem (pseud. Josef Hradec), který také vykonával redakční práce. V letech 1984-89 vycházel ve strojopisné podobě, zprvu pod názvem Pražské komunikace, od 1987 jen Komunikace. Po roce 1989 došlo ke sloučení Kominukací a samizdatového časopisu Portál do revue Souvislosti. Pro neshody v redakci tato spolupráce v roce 1993 skončila: Josef Mlejnek (jako redaktor) tehdy vydal v brněnském nakladatelství Host jediné číslo obnoveného časopisu Komunikace.
 

Cílem listu bylo obnovit povědomí o křesťanské kultuře jako základním zdroji evropské vzdělanosti. Časopis byl proponován jako čtvrtletník, periodicitu se však redakci nepodařilo pokaždé dodržet, kromě toho některé svazky měly povahu samostatné knihy. Obsahově se časopis zaměřoval hlavně na překlady, a to zvláště z francouzštiny a polštiny (mj. z polského exilového časopisu Kultura, vycházejícího v Paříži). V Komunikacích byly publikovány rozsáhlé teologické a filozofické studie autorů jako Georges Bernanos, Alain Besançon, Romano Guardini, Ewa Kuryluková, Emmanuel Lévinas, Jan Józef Lipski, Jacques Maritain, Czesław Miłosz, Edith Steinová, Claude Tresmontant. Pro posledně jmenovaného byly dokonce rezervovány dva samostatné svazky Komunikací mimo běžné číslování: v roce 1985 svazek s názvem Základní pojmy křesťanské metafyziky a v roce 1988 Výklad učení rabbiho Ješuy z Nazaretu. Jako číslované svazky vyšly překlad Stručného slovníku filozofických pověr od Josefa Marii Bocheńského (č. 1/1988) a André FrossardaPortrét Jana Pavla II (1/1989). Monografickou povahu mělo také č. 2/1987 s názvem Tajemství Izraele, věnované pohledu křesťanských myslitelů na židovskou náboženskou kulturu. Z beletrie časopis otiskoval především poezii duchovní orientace. Z českých autorů se v Komunikacích objevili Jiří H. Krchovský, Karel Křepelka, Josef Mlejnek, Jiří Olič, Pavel Řezníček, Petr Taťoun, v překladech byli prezentováni Josif Brodskij, Charles Bukowski, Joyce Mansourová, Stanko Mihalič, Czesław Miłosz. Z prozaiků byli uvedeni Karel Doležal, Pavel Řezníček, ze zahraničních Julien Green, Gustaw Herling–Grudziński, Kazimierz Orlosz, Marija Vinovskaja.

V č. 2/1985 byly zavedeny rubriky Z jámy pamětnicePopelnice. V první byly publikovány starší práce křesťansky orientovaných badatelů nebo příspěvky o takto zaměřených autorech. Otištěny byly studie Miloše Dvořáka, Josefa Floriana, Bohdana Chudoby, Václava Černého. Popelnice obsahovala texty, které dokumentovaly dobu komunistického režimu nebo ji kriticky reflektovaly (Ladislav Jehlička: Stalinova dýmka, recenze děl normalizačních autorů z pera Ivy KotrléZ katalogu čtenářských záznamů). V letech 1988 a 1989 přinesly Komunikace odpovědi na anketu Kdo je pro tebe (podle Vás) Ježíš Kristus. Přispěli do ní mj. Milan Balabán, Eva Kantůrková, Iva Kotrlá, Václav Malý, Josef Zvěřina. Součástí čísel 1-2/1986, 1/1987, 2-3/1988 a 2-3/1989 byly monograficky zaměřené Přílohy věnované vždy teologickým pracím Claude Tresmontanta. Redakční poznámky vycházely v rubrice Post communio.
 
Periodicita: Proponován jako čtvrtletník, vycházel nepravidelně. – 1984 (nulté č.), 1985 (3 č., třetí bez čísel. označení: C. Tresmontant: Základní pojmy křesťanské metafyziky), 1986 (dvojčíslo 1/2), 1987 (2 č.), 1988 (3 č., dvojčíslo 2/3, č. 1: J. M. Bocheński: Stručný slovník filozofických pověr), 1989 (3 č., dvojčíslo 2/3, č. 1: A. Frossard: Portrét Jana Pavla II), 1993 (1 č.).
Podtituly: Umění–poezie–teologie–filozofie–věda (od 1/1988).
Členové redakční rady: V samizdatovém období neuvedena, v č. 1/1993: M. Balabán, T. Cejp, J. Červenka, L. Daniel, M. Danielová, I. Fic, B. Chlíbec, L. Mertová, V. Petkevič, O. Štampach.
Technické informace: A4, 78-310 str. (při dvojčísle), obsah všech vydaných samizdatových čísel ve dvojčísle 2-3/1989.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Ve dvojčísle 2-3/1989 fotografie (H. Rysová, J. Štreit), v č. 1/1993 výtvarný doprovod Antoni Tapies; grafická úprava č. 1/1993 B. Mysliveček.

LITERATURA

J. Hradec (= J. Mlejnek): Komunikace – pět let samizdatového časopisu, Souvislosti 1990, č. 1; J. Forbelský: Komunikace, LitN 1993, č. 49; V. Novotný: Literárium, MFD 25. 10. 1993; J. Mlejnek: Univerzalita není eklekticismus (rozhovor, připr. Šebestián), Salve 1994, č. 1; M. Trávníček: Komunikace, Proglas 1994, č. 1; V. Píša: Návrat ke komunikaci, Tvar 1994, č. 7.
Autor hesla: Miroslav Zelinský (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 5. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu