Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Emil  PRAŽÁK

* 24. 11. 1924, Praha 
 
 
Literární historik a editor
 Otec byl právník. Po studiích na klasickém gymnáziu v Praze (maturita 1945) studoval Pražák slovanskou a anglickou filologii a české dějiny na FF UK. Absolvoval v roce 1950 (t. r. též PhDr. disertační prací Šimon Ptochaeus Lomnický a otázka jeho zjevu). Od roku 1951 působil ve Vojenském historickém ústavu, 1954 přešel do ÚČL, kde pracoval jako vědecký pracovník až do svého penzionování (1986).
 Publikovat začal v Lidové demokracii (1946–1948), dále přispíval především do odborných periodik: Česká literatura, Slavia, Listy filologické, Strahovská knihovna, Literární archiv aj. Spolupracoval rovněž s literárnědramatickou redakcí Čs. rozhlasu. – V Lidové demokracii své příspěvky podepisoval jménem Míla Pražák.
 Předmětem Pražákova literárněhistorického výzkumu je české středověké a humanistické písemnictví. Vedle českých literárních památek tohoto období věnuje pozornost také některým textům českého původu psaným latinsky (zejména z oblasti nejstaršího dějepisectví) či staroslověnsky. Se zřetelem k dobové jedinečnosti těchto literárních památek usiluje stanovit jejich místo v domácím kulturním kontextu. V literatuře českého humanismu si Pražák všímá zejména programových adaptací italských podnětů, jejich zčeštění i společenské aktualizace v Čechách 16. století (Řehoř Hrubý z Jelení). Intenzivně se Pražák zabývá rovněž studiem a interpretacemi středověké duchovní lyriky od jejich počátků až po dobu husitskou: v ohnisku jeho zájmu jsou otázky autorství, datování jednotlivých skladeb i jejich vzájemné genetické vztahy. Své časopisecky publikované studie shrnul do knižního souboru Stati o české středověké literatuře.

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Patriarcha slovanství. P. Antonín Marek (studie, 1947, + C. Mařán + F. Malý); Řehoř Hrubý z Jelení (monografie, 1964); Stati o české středověké literatuře (1996).
Účast v týmových pracích: Dějiny české literatury 1 (1959); Lexikon české literatury 1 (1985), 2/1 a 2/2 (1993).
Příspěvky ve sbornících: Příspěvky k dějinám starší české literatury (1958); Studia z dawnej literatury czeskiej, słowackiej i polskiej (Warszawa – Praha 1963); Tisíc let české poezie 1. Stará česká poezie (antologie, 1974); Pocta Emmě Urbánkové k 70. narozeninám (1979); Československá slavistika 1983 (1983); Směřování. Sborník k šedesátinám Amedea Molnára (1983); Sborník prací FF brněnské univerzity, řada literárněvědná (D), č. 35, 1985 (k šedesátinám M. Kopeckého).
Uspořádal a vydal: M. Dačický z Heslova: Prostopravda, Paměti (1955, s E. Petrů) + Paměti (výbor, 1975); J. A. Komenský: Kšaft umírající matky Jednoty bratrské (1978, in J. A. K., Opera omnia, sv. 3); Barvy všecky. Čtvero setkání se starou českou poezií (1982, s J. Kolárem).

LITERATURA

Bibliografie: Soupis prací Emila Pražáka, in E. Pražák: Stati o české středověké literatuře (1996; výběrová bibliografie 1957–1996, bez uvedení sestavitele).
Studie: P. Čornej: úvod in E. Pražák: Stati o české středověké literatuře (1996).
Recenze: Řehoř Hrubý z Jelení: J. Kolár, LitN 1964, č. 39; A. Škarka, ČL 1965, s. 183 * Stati o české středověké literatuře: D. Dobiáš, Host 1997, č. 5; M. Kopecký, Slavia 1997, s. 365; I. Hlaváček, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 1997, č. 2.
K životnímu jubileu: J. Kolár, ČL 1995, č. 1.
Autor hesla: Jaroslav Med (1998)
Aktualizace hesla: 9. 5. 2007 (kb)
 
zpět na hlavní stranu