Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
Na silvestrovském výletě ÚČL AV ČR 2005

 Ludmila  LANTOVÁ

* 19. 9. 1926, Náchod 
 
 
Literární historička a lexikografka
 Otec byl středoškolským profesorem, manžel Miloslav Nosek (1925–1962) literárním historikem-bohemistou, s nímž také Lantová časopisecky publikovala řadu prací.
Od roku 1937 studovala Lantová gymnázium v Kostelci nad Orlicí, posledních sedm měsíců před maturitou (1945) však byla totálně nasazena ve strojní továrně v Týništi nad Orlicí. 1945–1949 studovala na FF UK estetiku a srovnávací dějiny literatury (PhDr. 1952 prací Vývoj staročeské světské epiky šlechtické do válek husitských). Od roku1950 byla zaměstnána ve Společnosti přátel demokratického Španělska. V roce 1952 začala pracovat v ÚČL, nejprve jako odborná a po získání hodnosti CSc. (1963 prací Nové postavení a rysy literární kritiky 90. let) jako vědecká pracovnice. V ÚČL působí i po odchodu do důchodu (1985).
 Přispívala do časopisů Česká literatura, Český jazyk a literatura, Literatura ve škole, Slovenská literatúra (Bratislava). Sporadicky spolupracovala s Čs. rozhlasem (literární pásma). Četnými hesly Lantová přispěla a redakční prací se podílela na přípravě lexikografických prací v ÚČL, zvláště na Lexikonu české literatury. Užívá šifry ll.
 Práce Hledání hodnot je věnována literárněkritické generaci, která nastoupila v čele s F. X. Šaldou počátkem 90. let minulého století a kladla novátorský důraz na specifičnost umění. Na základě důkladné charakteristiky významnějších předchůdců zde autorka objasňuje zlom, který tato nová kritika přinesla, ale také momenty kontinuální. Příčiny toho, proč se kritika na čas stala rozhodující složkou literárního dění, Lantová hledá v navenek potlačované společenské krizi, kterou mladí kritici odhalovali zároveň s vytyčením nových hodnot.
Literárněvědnými pracemi se Lantová zabývala také ve svých vlastních kritikách a většinou i v práci ediční. Schopnost interpretace uměleckých děl prokázala v doslovech, především k osmi svazkům Spisů Ivana Olbrachta, v nichž opět určuje osobitost rozebíraného díla v konfrontaci s širšími literárními souvislostmi.

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Hledání hodnot: O literární kritice devadesátých let (studie, 1969).
Účast v týmových pracích: Slovník českých spisovatelů (1964); Čeští spisovatelé 19. století (1971); Čeští spisovatelé z přelomu 19. a 20. století (1972, ve vydání 1973 obě knihy spojeny s tit. Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století); Lexikon české literatury 1 (1985), 2/1 a 2/2 (1993, oba i redig., s dalšími), 3/1 a 3/2 (2000, oba i redig., s dalšími); Dějiny české literatury 4 (1995).
Příspěvek ve sborníku: O marxistické kritice let třicátých (VO 1962; 1964).
Uspořádala a vydala: F. X. Šalda: Kritické projevy 9, 1912–1915 (1954, s R. Havlem) + O umění (výbor, 1955); E. Urx: V prvních řadách (výbor, 1962, s M. Noskem); O. Hostinský: Studie a kritiky (výbor, 1974, s D. Holubem a H. Hrzalovou); I. Olbracht: Z rané tvorby (1981, in Spisy I. O. , sv. 1); J. Hašek: Oslí historie (výbor, 1982).

LITERATURA

Recenze: Hledání hodnot: V. Forst, ČL 1969, s. 667; F. Kautman, Filosofický časopis 1970, č. 4; J. Polák, LM 1973, č. 2.
Autor hesla: Přemysl Blažíček (1998)
Aktualizace hesla: 22. 3. 2007 (kb)
 
zpět na hlavní stranu