Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Zdeněk BARBORKA

* 3. 4. 1938, Rokycany 
† 9. 10. 1994, Litoměřice 
 
Básník a prozaik, autor experimentálních textů, operní libretista, učitel hudby a hudební redaktor
 Vystudoval Státní konzervatoř v Praze (obor hra na lidové nástroje, absol. 1959). Po studiích vyučoval na Lidové škole umění v Plzni, v letech 1962–1970 působil v hudební redakci plzeňského studia Československého rozhlasu (nejprve jako externí, od roku 1967 jako interní redaktor byl pověřen dramaturgií nově vznikajícího Experimentálního studia). Z rozhlasu byl propuštěn na počátku normalizace. V Plzni nemohl najít žádné zaměstnání, a proto v roce 1979 odešel do Bohušovic nad Ohří v severních Čechách, odkud dojížděl vyučovat na částečný úvazek do Lidové školy umění v Litoměřicích. Po roce 1990 začal znovu spolupracovat s plzeňským rozhlasem. – Literární tvorbě a publicistice se věnují i Barborkovy dcery Veronika (*1964) a Lucie, provd. Sichingerová (*1974).
 

Publikovat začal časopisecky v polovině šedesátých let v plzeňské Pravdě, dále publikoval v plzeňském Kulturním přehledu a magazínu Pramen, vydaném plzeňskou literární skupinou Červen 63, jejímž byl Barborka členem. Aktivně se účastnil plzeňského kulturního života, v roce 1966 se např. v plzeňském klubu Dominik podílel na přípravě výstavy francouzsko-japonské vizuální poezie Ilsy a Pierra Garnierových a Seiichi Niikuni a výstavě plzeňského výtvarníka Vladimíra V. Modrého. V šedesátých letech příležitostně publikoval také v severočeském Dialogu a v Sešitech pro mladou literaturu. Po roce 1990 byly ukázky z jeho tvorby uveřejněny v periodikách Tvar, Spektrum (Plzeň) a Pandora (Ústí nad Labem), v rozšířené podobě vyšly texty z Pandory v literárním almanachu on-line Wagon (2007, č. 3/4). Opakovaně se k Barborkovu dílu vracel plzeňský časopis Plž. Některé Barborkovy texty vyšly v zahraničních sbornících experimentální poezie; řada jeho prací se nedochovala, resp. zůstává nezvěstná (mj. Texty k meditaci, triptych Když se blbec spojí s darebákem, Gladiátor nebo august). – Plzeňské studio Čs. rozhlasu uvedlo adaptaci Barborkovy povídky Křížová výprava (1992; sc. + r. Miroslav Buriánek), pětidílnou koláž Selanka a vřava (1993; sc. Zdeněk Barborka, r. Miroslav Buriánek) a montáž z poezie Zdeňka a Lucie Barborkových Agónie a jizvy (1997, sc. Alena Zemančíková, r. Miroslav Buriánek). – Barborka je též autorem libret ke dvěma dílům skladatele Zdeňka Lukáše (rozhlasová opera Domácí karneval /prem. 1969/ a oratorium Nezabiješ /prem. 1971, podle Redukce aneb Sedmi klenotů světového písemnictví/), ke skladbě Karla Odstrčila Vox humana. Dialog pro varhany a lidský hlas (dokončeno 1977–1978) a k elektroakustické opeře Jaroslava Krčka Nevěstka Raab (rozhlasová prem. 1972, na LP ve Velké Británii, Recommended Records 1985, u nás Panton, 1989; divadelní premiéra 2003 /Evropský festival etnik, Jičín/). Na motivy Komenského Labyrintu světa a ráje srdce Barborka napsal též libreto ke Krčkově skladbě Jan Amos – Symfonie č. 3 (prem. 1992, též na CD Pocta Komenskému /1992/ i na samostatném CD /1996/).

 

Ačkoli bývá Zdeněk Barborka charakterizován primárně jako experimentální básník, rozsáhlý posmrtný výbor Hommage, shrnující autorovy dříve publikované i dosud nepublikované texty, ho potvrzuje jako tvůrce různorodých poloh. Vedle postupů experimentálních hrály v jeho tvorbě důležitou roli také tematizace všednosti i dějinnosti, ironická nadsázka, existenciální reflexe a tvůrčí oživování literární paměti. Všechny tyto tendence jsou patrné již v knižní prvotině Plavba, do níž autor začlenil i část cyklu Deset básní pro V. V. M. (celý knižně 2009), který vznikl v roce 1963 jako hold obrazovému dílu výtvarníka Vladimíra V. Modrého. Sbírka Plavba shrnuje lyrickou i epickou poezii, jakož i první ukázky Barborkových experimentálních postupů. V oddíle „Vyprávění“ dochází k rozvolnění, ba prozaizaci verše a skladby se nápadně přibližují narativní próze simulující spontánní ústní promluvu. Humor je zde propojován s existencialitou, která je prostředkována jakoby „podprahově“, bez náznaku patosu.
Jako autor experimentální tvorby, jíž se věnoval od druhé poloviny šedesátých let, byl Barborka poprvé představen ve sborníku Experimentální poezie (1967). Ze sbírky Procesuální texty vyšel na počátku sedmdesátých let pouze německý výbor (Urteil), v relativní úplnosti byla rekonstruována a česky poprvé publikována až ve výboru Hommage; předtím přinesly podstatné ukázky Barborkových literárních experimentů sborník Vrh kostek (1993) a výbory Poeticko-policejní konfabulace Štamgastovo zešílení. V experimentální tvorbě postupoval Barborka podle předem dané metody, kdy je výchozí text proměňován v důsledku zásahů do makrostruktury (gramatické a logické vazby s jinými slovy) i mikrostruktury slova (slabičné a hláskové uspořádání). Původně minimální text se buď postupným „nabýváním“ rozrůstá do své výsledné podoby, nebo je naopak souvislý textový proud postupně destruován ubýváním, mizením slov, slabik a hlásek. Barborkovy experimentální texty jsou tedy i prostorové útvary, jež vedle jazykové materie vypovídají i svou stránkou vizuální. Autor se prostřednictvím experimentálních postupů snažil zachytit procesy, děje a dění přirozené (umírání, rakovinné bujení, postupné ozpomínání, zešílení) i umělé povahy. V případě simulace procesů umělých se zaměřoval na vytvoření textových ekvivalentů polyfonních skladeb (barokních fug); jako jazykový materiál těchto skladeb mu obvykle sloužil biblický či jiný literární pretext (např. Proces Franze Kafky v básnické skladbě Fuga /Franz Kafka/, knižně in Hommage). Na transformaci, resp. dějové redukci cizích literárních textů je založen cyklus Redukce aneb Sedm klenotů světového písemnictví (knižně in Hommage). Dominantní je zde téma smrti, tragičnosti i bídy lidského osudu, charakteristické pro celou Barborkovu tvorbu.
V prózách, jež byly shrnuty do svazku Hommage (cyklus prozaických „studií“ Ignác, Písni!, Všední odpoledne učitelky Julie K., Z cest revizního technika ad.), Barborka nezapře svou básnickou i experimentální minulost: do textů pronikají různé experimentální metody a postupy; příznačná je také výrazná zvukomalebnost, sémantizace hlásek, rytmizace a neobvyklá obraznost. Prostřednictvím jazykově-obrazné aktualizace a nekonvenčnosti je pohled na banální, všední skutečnost aktualizován, ozvláštňován, znejišťován i dramatizován. Vedle smyslu pro (černý) humor, ironii, grotesku i sarkasmus patří k charakteristickým rysům Barborkových próz prolnutí snu a skutečnosti, fiktivní reality a světa literatury a mýtů. Nepřehlédnutelný je rovněž sebereflexivní rozměr; metatextové poznámky v sobě přitom nesou nezakrytý (sebe)ironický podtón a odhalují autorovo „zápolení“ s prozaickým žánrem. V atmosféře Barborkových próz lze zaslechnout ozvuky surrealismu; intertextovostí a intermedialitou (aluzemi či přímými zmínky konkrétních děl literárních, výtvarných, hudebních, filmových) ovšem předznamenávají i literární postmodernu.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Plavba (BB 1970; též in Hommage /2018/); Urteil (výbor ze sb. Procesuální texty, německy, Hof 1971; přel. Godehard Schramm; čes. in Hommage /2018/); Poeticko-policejní konfabulace (výbor, BB, P 1992); Pověsti od Husího křídla: šumavské pověsti, jak je zaznamenal a vypráví Zdeněk Barborka (PP 1995); Deset básní pro V. V. M. (2009, básně k ilustracím Vladimíra V. Modrého, eds. P. Hynčíková a V. Malina; též in Hommage /2018/); Štamgastovo zešílení (výbor, BB, P, 2017, ed. R. Janda); Hommage. Básně a prózy (výbor, 2018, ed. M. Jareš).
Příspěvky ve sbornících a antologiích: Pramen: Literatura – umění – život (1966); Experimentální poezie (1967); Concrete Poetry. A World View (spec. číslo Artes Hispanicas / Hispanic Arts, vol. 1 /n. 3–4, Bloomington 1968); Vrh kostek (1993); Báseň, obraz, gesto, zvuk. Experimentální poezie 60. let (1997, katalog k výstavě); Jasná zpráva: geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku (2007, katalog k výstavě); Antologie české poezie. I. díl (1966–2006) (2009); Sešity. Výběr z 33 ½ čísel časopisu (2009).

LITERATURA

Studie a články: M. E. Solt: A World Look at Concrete Poetry, in Concrete Poetry. A World View (ed. M. E. Solt, Bloomington 1968); J. Hiršal: Doslov, in Poeticko-policejní konfabulace (1992); J. Pechar: Ještě k „experimentální“ próze, LitN 1993, č. 22; J. K. (= J. Kolář): Doslov, in Pověsti od Husího křídla (1995); J. Hrubý: Magazín Pramen a Zdeněk Barborka, Plž 2004, příl. č. 1; J. Valoch: Pokus o charakteristiky české experimentální tvorby, Pandora 2007, č. 14 (též in Wagon 2007, č. 3–4); J. Valoch: Nová citlivost a její plzeňské varianty, in Jasná zpráva: geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku (katalog, 2007); P. Hynčíková: Zdeněk Barborka, in Deset básní pro V. V. M. (2009); A. Zemančíková: Zdeněk Barborka, Svět rozhlasu 2013, č. 29; R. Janda: Hudební inspirace Zdeňka Barborky, Tvar 2015, č. 21; R. Janda: Můj způsob psaní básní neznamená zánik poezie, in Z. Barborka: Hommage (2018).
Recenze: Plavba: Š. Vlašín: Tvorba 1971, č. 3 * Poeticko-policejní konfabulace: P. Mandys, ČD 3. 3. 1993; V. Šibrava, NK 1993, č. 10 * Deset básní pro V. V. M.: V. Němec, Plž 2010, č. 5 * Štamgastovo zešílení: V. Němec, Tvar 2018, č. 5.A. Popelová, Host 2018, č. 4; I. Gruberová, Plž 2018, č. 5 * Hommage: A. Zemančíková, Týdeník Rozhlas 2019, č. 13; V. Košnarová, Tvar 2019, č. 8; V. Novotný, Plž 2019, č. 5.
Rozhovory: J. Zahradnický, Tvar 1991, č. 32; F. Fabian, Plž 2004, příl. č. 1 (z již nevydaného čísla magazínu Pramen z 60. let).
Nekrology: J. Kolář, Plzeňský deník 18. 10. 1994; R. Janda, Tvar 1994, č. 18.
Archiv: Osobní fond, LA PNP (uspořádáno v 1. stupni evidence).

Autor hesla: Veronika Košnarová (2009)
Aktualizace hesla: 25. 2. 2019 (vk)
 
zpět na hlavní stranu